Phụ kiện, linh kiện nhựa

Nút bịt

Nút bịt

.....
Giá: 1.900 VNĐ
Trước thuế: 1.900 VNĐ
Nút bịt trụ

Nút bịt trụ

.....
Giá: 3.100 VNĐ
Trước thuế: 3.100 VNĐ
Ống nối

Ống nối

.....
Giá: 1.900 VNĐ
Trước thuế: 1.900 VNĐ
Ruột chậu

Ruột chậu

.....
Giá: 4.200 VNĐ
Trước thuế: 4.200 VNĐ
Tấm lọc

Tấm lọc

.....
Giá: 24.000 VNĐ
Trước thuế: 24.000 VNĐ
Thanh nẹp

Thanh nẹp

.....
Giá: 0 VNĐ
Trước thuế: 0 VNĐ
Trụ

Trụ

.....
Giá: 9.800 VNĐ
Trước thuế: 9.800 VNĐ
Vách

Vách

.....
Giá: 15.000 VNĐ
Trước thuế: 15.000 VNĐ
Zoang ốn nối

Zoang ốn nối

.....
Giá: 1.800 VNĐ
Trước thuế: 1.800 VNĐ
Đáy khay

Đáy khay

.....
Giá: 42.000 VNĐ
Trước thuế: 42.000 VNĐ
Đĩa lót chậu

Đĩa lót chậu

.....
Giá: 21.500 VNĐ
Trước thuế: 21.500 VNĐ