Phụ kiện, linh kiện nhựa

Nút bịt

Nút bịt

.....
Giá: 1.900 VNĐ
Trước thuế: 1.900 VNĐ
Nút bịt trụ

Nút bịt trụ

.....
Giá: 3.100 VNĐ
Trước thuế: 3.100 VNĐ
Ống nối

Ống nối

.....
Giá: 1.900 VNĐ
Trước thuế: 1.900 VNĐ
Ruột chậu

Ruột chậu

.....
Giá: 4.200 VNĐ
Trước thuế: 4.200 VNĐ
Tấm lọc

Tấm lọc

.....
Giá: 24.000 VNĐ
Trước thuế: 24.000 VNĐ
Thanh nẹp

Thanh nẹp

.....
Giá: 2.500 VNĐ
Trước thuế: 2.500 VNĐ
Trụ

Trụ

.....
Giá: 9.800 VNĐ
Trước thuế: 9.800 VNĐ
Vách

Vách

.....
Giá: 15.000 VNĐ
Trước thuế: 15.000 VNĐ
Zoang ốn nối

Zoang ốn nối

.....
Giá: 1.800 VNĐ
Trước thuế: 1.800 VNĐ
Đáy khay

Đáy khay

.....
Giá: 42.000 VNĐ
Trước thuế: 42.000 VNĐ
Đĩa chậu 16

Đĩa chậu 16

Đĩa nhựa dùng để lót các chậu cây tại các văn phòng, t&ogra...
Giá: 4.500 VNĐ
Trước thuế: 4.500 VNĐ
Đĩa chậu 20

Đĩa chậu 20

Đĩa nhựa dùng để lót các chậu cây tại các văn phòng, t&ogra...
Giá: 6.500 VNĐ
Trước thuế: 6.500 VNĐ
Đĩa chậu 22

Đĩa chậu 22

Đĩa nhựa dùng để lót các chậu cây tại các văn phòng, t&ogra...
Giá: 8.500 VNĐ
Trước thuế: 8.500 VNĐ
Đĩa chậu 26

Đĩa chậu 26

Đĩa nhựa dùng để lót các chậu cây tại các văn phòng, t&ogra...
Giá: 10.000 VNĐ
Trước thuế: 10.000 VNĐ
Đĩa chậu 28

Đĩa chậu 28

Đĩa nhựa dùng để lót các chậu cây tại các văn phòng, t&ogra...
Giá: 12.000 VNĐ
Trước thuế: 12.000 VNĐ
Đĩa chậu 32

Đĩa chậu 32

Đĩa nhựa dùng để lót các chậu cây tại các văn phòng, t&ogra...
Giá: 15.000 VNĐ
Trước thuế: 15.000 VNĐ